Provozní řád sportoviště

Čl. I. 

Základní ustanovení 

 1. Majitelem a provozovatelem sportovního areálu je Obec Javornice, Javornice čp. 3, Javornice 517 11, IČ: 274 933
 2. Sportovní areál tvoří:
  -   víceúčelové hřiště s umělým povrchem (dále jen „víceúčelové hřiště“)
  -   atletická dráha s doskočištěm a sektorem pro vrh koulí, dětské hřiště
 3. Sportovní areál je určen pro sportovní a rekreační využití žákům Základní školy a Mateřské školy Javornice, zájmovým organizacím a veřejnosti
 4. Za provoz víceúčelového hřiště zodpovídá správce sportovního areálu (dále jen „správce“)

 
Čl. II. 

Provozní doba 

Obec Javornice stanoví následující provozní dobu víceúčelového hřiště:

duben, květen, červen, září, říjen: 

PO–PÁ           15.00–21.00              veřejnost, zájmové organizace

dle rozpisu Základní škola a Mateřská škola Javornice

SO–NE, Svátek           08.00–21.30              veřejnost, zájmové organizace

červenec, srpen: 

PO–NE           08.00–21.30             veřejnost, zájmové organizace

ostatní měsíce: V případě dobrých klimatických podmínek je možná dohoda se správcem. Mimo stanovenou provozní dobu je víceúčelové hřiště uzavřeno a přístup je zakázán. Zájmové organizace působící v obci Javornice předloží správci vždy na začátku roku rozpis na pronájem sportovišť na celý kalendářní rok. Správce nesmí tyto rezervované doby využití pronajímat dalším uživatelům. Toto neplatí, dojde-li v průběhu roku ke změně rezervace, se kterou ovšem musí souhlasit všichni zástupci dotyčných organizací.

 
Čl. III. 

Základní podmínky provozu, údržba a správa areálu 

 1. Za provoz víceúčelového hřiště zodpovídá správce. Rezervace přijímá správce osobně nebo telefonicky na tel. čísle: 605 450 835.
 2. Při rezervaci je objednavatel povinen uvést jméno a kontakt, aby mohl být v případě neočekávaného uzavření víceúčelového hřiště správcem či provozovatelem informován.
 3. Výběrem poplatků je pověřen správce, který po platbě nájmu vydá nájemci doklad o zaplacení a zapíše nájemce do provozního deníku, kam uvede jméno zodpovědné osoby, dobu a cenu nájmu a podpis pronajímatele, který je současně i souhlasem nájemce s provozním řádem. Platba nájmu probíhá před započetím pronájmu.
 4. Za provoz a úklid sportovišť, které využije ke své činnosti Základní škola a Mateřská škola Javornice, zodpovídá ředitelka školy.
 5. Správce vede provozní deník, do kterého zaznamenává mimo jiné závady a popřípadě provedené údržby a opravy.
 6. Uživatelem – nájemcem sportovního areálu může být jednotlivec nebo skupina. Chce-li si uživatel rezervovat sportoviště, může tak učinit bezplatně záznamem do rezervačního rozpisu po dohodě se správcem nejpozději 24 hodin před požadovaným termínem. Rezervační rozpis je umístěn na webu obce Javornice. Rezervaci v den nájmu lze sjednat pouze po dohodě se správcem, ale ten jí není povinen vyhovět. Maximální doba rezervace je 3 hodiny (mimo celodenního pronájmu) a uživatel zodpovídá za dodržení této doby. Tuto dobu lze prodloužit, pokud není další zájemce o hřiště.
 7. Uživatelem sportoviště může být pouze jedinec nebo skupina nahlášená u správce hřiště. Vedoucím skupiny může být jen osoba starší 15 let. Vedoucí si před započetím sportovní činnosti vyzvedne u správce klíče od sportoviště a po ukončení je vrátí opět zpět. Vedoucí odpovídá za dodržení dohodnuté doby, úklid a po skončení pronájmu za uzamčení hřiště.
 8. Za zneužití či ztrátu klíče je sankce ve výši 500,– Kč za případnou výměnu zámků. Provozovatel má nárok vymáhat skutečnou škodu, která vznikne zneužitím či ztrátou klíče, bude-li vyšší jak 500,– Kč.
 9. Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem domluvenou rezervaci, je toto povinen oznámit správci nejpozději 3 hodiny před dobou domluvené rezervace. Neučiní-li tak, nebude příště brán zřetel na jeho další rezervace sportovišť. Toto neplatí, dojde-li k náhlé změně klimatu (déšť, povětrnostní podmínky atd.) a nelze-li       rezervované sportoviště využít. V tomto případě může uživatel správce o změně informovat v době kratší než 3 hodiny před rezervací.

Důležitá telefonní čísla:     

Správce                                  605 450 835
Obecní úřad                           494 545 135
Starosta obce                         736 114 365
Ohlašovna požáru                  150 (112)      
První pomoc                           155 (112)      
Policie ČR                              158 (112)

 
Čl. IV. 

Ceník sportovního areálu
 
Viz Ceník dle přílohy.
 

Čl. V. 

Povinnosti při užití sportovního areálu 

Základní povinnosti: 

Každý uživatel sportovního areálu je povinen seznámit se před začátkem sportovní činnosti s tímto provozním řádem, dodržovat veškerá jeho ustanovení a vyžadovat dodržování provozního řádu i od ostatních.

 1. Na víceúčelové hřiště smí vstoupit uživatel mladší 15 let pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
 2. Herní prvky na dětském hřišti jsou určeny těmto věkovým kategoriím: pružinové houpačky pouze pro děti od 3 do 10 let, čapí hnízdo a multifunkční věž pro děti od 3 do 14 let, domek pro děti od 3 do 14 let, pískoviště pro děti od 3 do 12 let.
 3. Uživatel je povinen užívat sportovní areál tak, aby předcházel možnosti vzniku požáru, nebo jiných havárií.
 4. Vstup na víceúčelové hřiště je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vnesené či odložené věci ani za případné újmy na zdraví.
 5. Lékárnička je pro případ drobného zranění k dispozici ve skladu se sportovními   potřebami. Použití je nutné nahlásit správci.
 6. Ve sportovním areálu je zakázáno:

- vstupovat na víceúčelové hřiště jiným způsobem než vstupními brankami
- poškozovat nebo znečišťovat plochu, oplocení, vybavení a zařízení sportovního areálu
- vnášet na víceúčelové hřiště předměty nesouvisející se sportovní činností
- kouřit, rozdělávat a manipulovat s ohněm
- vstupovat v podnapilém stavu či pod vlivem jiných omamných látek
- konzumovat alkoholické nápoje a jiné omamné látky
- vstupovat se zvířaty
- vstupovat do doskočiště (mimo skoku do dálky) a roznášet tak písek po areálu
- jezdit na kole, tříkolkách, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech, motorkách a jiných dopravních prostředcích
- konzumovat nápoje na bázi Cola (Coca – Cola, Pepsi – Cola, Kofola atd.), jídlo a žvýkačky v prostoru víceúčelového hřiště a běžecké dráhy
- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
- nevhodným chováním ohrožovat zdraví ostatních uživatelů
- svojí činností, zejména hlukem, obtěžovat okolí sportovního areálu a obyvatele obce
- vstupovat v nevhodné obuvi (kopačky se šroubovanými kolíky, kovovými a plastovými hroty, obuv s ostrými hroty, obuv s podpatkem apod.) nebo v znečištěné obuvi na víceúčelové hřiště
- vnášet ostré předměty, skleněné láhve, střelné zbraně, výbušniny, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat

Další povinnosti: 

 1. V případě zjištění jakékoli závady ve sportovním areálu je uživatel povinen tuto skutečnost neodkladně oznámit správci.
 2. Uživatel je povinen uhradit provozovateli veškeré škody a ztráty, které byly způsobeny jeho vinou.

Povinnosti uživatele hřiště: 

 1. Sportovní náčiní uživatelů musí splňovat bezpečnostní požadavky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních uživatelů a poškozovat sportovní zařízení.

Provozovatel: 

 1. Neodpovídá za bezpečnost návštěvníků hřiště.
 2. Neručí za případné následky nesprávného užívání hřiště.
 3. Provozovatel zodpovídá za údržbu a odstraňování závad a za pravidelnou kontrolu nářadí a náčiní náležející sportovnímu areálu, a to podle předpisů.

 
Čl. VI. 

Nedodržování provozního řádu 

V případě porušení tohoto provozního řádu bude uživatel ze sportovního areálu vykázán a podle okolností může být jeho chování i předmětem šetření Policie ČR. Správce je oprávněn uživatele víceúčelového hřiště, který porušil provozní řád, vykázat z areálu a příští jeho rezervace neakceptovat.


Čl. VII. 

Závěrečná ustanovení 

 1. Provozní řád byl schválen zastupitelstvem Obce Javornice na veřejném zasedání zastupitelstva Obce Javornice konaném dne
 2. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem schválení.

 

 

V Javornici dne 25.6.2013                                           
 

 

                                                                                                          František Dušánek

                                                                                                                 starosta obce

Mapa Rychnovska

Interaktivní malovaná mapa Rychnovsko

Firmy v obci

Firmy v obci