1. Název
Obec Javornice

 2. Důvod a způsob založení
Javornice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona   vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18   odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním subjektu Javornice je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích).

3. Organizační struktura
Javornice má volené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu.
Zastupitelstvo obce zřizuje výbory finanční, kontrolní a pro občanské záležitosti.

4. Kontaktní spojení

 4.1 Kontaktní poštovní adresa
Javornice
Javornice č.p.3
517 11  Javornice
Telefon: +420 494 545 135
E-mail: oTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Www: www.obecjavornice.cz
ID Datové schránky: r3ma9gi
E-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 Javornice č.p.3
 517 11  Javornice
 Telefon: 494 545 135
 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 4.3 Úřední hodiny

Po 8:00-11:00, 13:00-17:00,
Út 8:00-11:00,
St 8:00-11:00, 13:00-17:00,
Čt 8:00-11:00
Nebo po telefonické domluvě.

 4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad: +420 494 545 135
Starosta: +420 737 310 572
Místostarosta: +420 602 591 362

 4.5 Adresa internetových stránek

www.obecjavornice.cz

 4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Javornice
Javornice 3
517 11 Javornice

 4.7 Elektronická adresa podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Starosta obce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Místostarosta obce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Účetní: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (fakturace)
Referentka: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (poplatky-psi, odpady, nájemné, vodné, stočné, správa hřbitova)
Obecní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 4.8 Datová schránka
 r3ma9gi

5. Případné platby lze poukázat
Základní běžný účet u KB:  78-9366340297/0100
Bankovní spojení pro platby všech poplatků, nájmů, vodného a stočného: účet vedený u KB: 123-9201360257/0100

6. IČO
274933

7. Plátce daně z přidané hodnoty
Nejsme plátci DPH
DIČ: CZ 00274933

8. Dokumenty

 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Strategický rozvojový plán obce Javornice 2016 - 2025
Dokumenty, které jsou k dispozici v elektronické podobě, se nacházejí na Úřední desce .

 8.2 Rozpočet
 Rozpočet na rok 2023   

9. Žádosti o informace
Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce.

10. Příjem podání a podnětů
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • Osobně na pracovišti obce Javornice
 • Písemně
 • E-mailem
 • Elektronickým podáním
 • Telefonicky

11. Předpisy

 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)

 Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

 Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů

prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady

zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů

Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů

  11.2 Vydané právní předpisy
Vyhlášky a nařízení obce

12. Úhrady za poskytování informací

  12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad Javornice stanoví v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“).

 Ceny jsou uvedeny včetně DPH

I. Náklady na pořízení kopií

1.            za pořízení černobílé kopie formátu A4 1,20 Kč/1 stranu;
2.            za pořízení barevné kopie formátu A4 2,40 Kč/1stranu;
3.            výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4;

II. Náklady na opatření technických nosičů dat

1.            za 1 ks CD-ROM, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 8,- Kč;
2.            za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel 8,- Kč
3.            v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

III. Náklady na odeslání informace žadateli

Ceny za odeslání poštovní zásilky se řídí ceníkem poštovních služeb České pošty s. p., platným ke dni odeslání zásilky žadateli.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením úhrady. Pokud žadatel stanovenou úhradu neuhradí, Obecní úřad Javornice po 60 dnech žádost odloží.

 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

 13.1 Vzory licenčních smluv
(V současné době Obecní úřad Javornice neposkytuje žádné vzory licenčních smluv)

 13.2 Výhradní licence
 (V současné době Obecní úřad Javornice neposkytuje žádné výhradní licence)

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zprávy

    Poskytnuté informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím (zák. č. 106/1999 Sb.)

    Dokument ZDE

Odvolání:

Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

 • doručení sdělení o již zveřejněné informaci
 • doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
 • oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Mapa Rychnovska

Interaktivní malovaná mapa Rychnovsko

Firmy v obci

Firmy v obci