1. Název subjektu

Javornice

2. Důvod a způsob založení

Javornice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním subjektu Javornice je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

3. Organizační struktura

Javornice má volené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu.

  Zastupitelstvo obce zřizuje výbory finanční, kontrolní a pro občanské záležitosti.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Javornice

Javornice č.p.3
517 11  Javornice

Telefon: +420 494 545 135

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Www: www.obecjavornice.cz
ID Datové schránky: r3ma9gi
E-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.2 Adresa úřadovny

Javornice č.p.3
517 11  Javornice
Telefon: 494 545 135
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.3 Úřední hodiny


Po 8:00-11:00, 13:00-17:00,
Út 8:00-11:00,
St 8:00-11:00, 13:00-17:00,
Čt 8:00-11:00

Nebo po telefonické domluvě.

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad: 494 545 135

Starosta: 737 310 572

Místostarosta: 602 591 362

4.5 Čísla faxu

Fax není

4.6 Elektronická adresa oficiálních internetových stránek

www.obecjavornice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

E-Podateln: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy povinného subjektu, případně další adresy pracovníků povinného subjektu.

Starosta obce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místostarosta obce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účetní: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (fakturace)

Referentka: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (poplatky-psi, odpady, nájemné, vodné, stočné, správa hřbitova)

Obecní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Případné platby - Bankovní spojení

Základní běžný účet u KB:  78-9366340297/0100
Bankovní spojení pro platby všech poplatků, nájmů, vodného a stočného: účet vedený u KB: 123-9201360257/0100

6. IČ

IČ: 274 933

7. DIČ

Jsme plátci DPH  
DIČ: CZ 00274933

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, dokumentů strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.

Strategický rozvojový plán obce Javornice 2016 - 2025

Dokumenty, které jsou k dispozici v elektronické podobě, se nacházejí na Úřední desce .

8.2 Rozpočet

>  Rozpočet na rok 2021  

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce .

10. Příjem žádostí - místo a způsob

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • Osobně na pracovišti obce Javornice

 • Písemně

 • E-mailem

 • Elektronickým podáním

 • Telefonicky

11. Opravné prostředky

Odvolání:

 • Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

 • Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

 • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.

 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla

 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí

 • který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

 • doručení sdělení o již zveřejněné informaci

 • doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)

 • oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím

 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12. Formuláře

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadu .

13. Popisy postupů - návody pro řešení všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných životních situací lhůt, které je třeba dodržovat.

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami  a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce .

14. Předpisy

14. 1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Javornice jedná:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)


Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů

 • prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

 • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

 • nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady

 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

 • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů

 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů

14. 2. Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:


Odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

15. Úhrady za poskytování informací

Bude schváleno v měsíci březnu (2015)

15. 2. Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě orgánu o výši úhrad odvolání nebo stížnosti. Za poskytnutí informací

Zatím nevydána.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty.

16. 2. Licenční smlouvy upravující výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.

17) Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zprávy jsou zveřejněny na úřední desce v samostatné sekci.

O poskytování informací ze zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Javornice vydává na základě § 18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 • Počet podaných žádostí o informace: 0

 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

 • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

 • Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

 • Počet stížností podaných podle § 16a: 0

 • Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0


V Javornici dne 14. 1. 2015

Bc. Vlastimil Zachoval

Starosta obce Javornice

18) Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

Organizační složka obce:

- JSDH obce Javornice

Příspěvková organizace obce:

-Základní škola a mateřská škola JavorniceMapa Rychnovska

Interaktivní malovaná mapa Rychnovsko

Firmy v obci

Firmy v obci